Финансови гаранции
Отлично решение за специфични обстоятелства

Ипотечни кредити
Даваме ти до 1,000 лв от кредита в момента, в който те одобрим, за да можеш спокойно да набавиш всички, необходими за ипотеката, документи.

Ново: ТНК Кепитъл Мениджмънт АД подобри условията по ипотечните и бизнес кредити.   ›   Вече е възможно да усвоите част от кредита преди учредяването на ипотека.   ›   Вече до 360 месеца при по-изгодна лихва.                    Ново: ТНК Кепитъл Мениджмънт АД подобри условията по ипотечните и бизнес кредити.   ›   Вече е възможно да усвоите част от кредита преди учредяването на ипотека.   ›   Вече до 360 месеца при по-изгодна лихва.                     Ново: ТНК Кепитъл Мениджмънт АД подобри условията по ипотечните и бизнес кредити.   ›   Вече е възможно да усвоите част от кредита преди учредяването на ипотека.   ›   Вече до 360 месеца при по-изгодна лихва.
Финансови гаранции
Отлично решение за специфични обстоятелства
ТНК Кепитъл Мениджмънт АД издава финансови гаранции на малки и средни предприятия и физически лица, с цел обезпечаване на съществуващите им задължения към трети страни, възникнали по договор или законови изисквания.

Нашите финансови гаранции са еквивалент на банковите.
Видове финансови гаранции
Гаранциите, издавани от ТНК Кепитъл Мениджмънт АД са деноминирани в евро и могат да бъдат следните видове:
Гаранции за участие в търг
Издават се в полза на организатор на търг, за обезпечаване изпълнението на задълженията на участник в търга.
Гаранции за връщане на аванс
Издават се на клиент, който се явява доставчик на стока или услуга срещу авансово плащане, в полза на негов купувач. Гарантират връщането на авансово платената сума при евентуално неспазване на условията по договора, сключен между тях.
Гаранции за добро изпълнение
Издават се за гарантиране точното изпълнение на договорните задължения на наредителя към бенефициента по сключен между тях договор (за доставка, услуга, др.).
Гаранции за изпълнение на парично задължение
Издават се в полза на кредитор на клиента за гарантиране на плащането от клиента в полза на кредитора, по сключен между тях договор (за доставка, услуга, др.).
Гаранции за връщане на кредит
Издават се в в полза на кредитор във връзка със сключен договор за кредит между наредителя и бенефициера. Банката гарантира изплащането (погасяването) само на главницата по договора за кредит.


ТНК Кепитъл в социалните мрежи

 
0700 42 442

Офисът на ТНК Кепитъл се намира на най-централното място в София - ЦУМ, северна рецепция, етаж 5.

Програмата "Доведи приятел" вече е приложима и за бизнес и ипотечните кредити на ТНК Кепитъл.

Офисът на ТНК Кепитъл се намира на най-централното място в София - ЦУМ, северна рецепция, етаж 5. Свържи се с нас за среща.

Програмата "Доведи приятел" вече е приложима и за бизнес и ипотечните кредити на ТНК Кепитъл.
Виж ощeТНК Кепитъл Мениджмънт АД, с ЕИК 203217465, е дружество, вписано като финансова институция в Регистъра по чл.3a, ал.1 от Закона за кредитните институции, с удостоверение № BGR00341 издадено от Българска народна банка с уставен капитал 1,260,000 лв. ТНК Кепитъл Мениджмънт АД е дружество, вписано в "Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри" от КЗЛД с идентификационен № 417300.

© 2017 ТНК Кепитъл Мениджмънт АД. Всички права запазени.
© 2017 ТНК Кепитъл Мениджмънт АД. Всички права запазени.